Leden 2010

Předchůdci člověka.

17. ledna 2010 v 14:48 9. ročník
Předchůdci člověka.
Australopithecus
- typ drobnější -výška 115- 120cm, váha 25- 35 kg. pravděpodobný předchůdce rodu Homo.
-typ robustní, 135-155 cm, váha 60-80 kg.
Pohyb po 2 končetinách, chůze těžkopádná, živil se rostlinnou potravou a drobnými živočichy.Používal kamenné nástroje a zbraně. Žil v Africe.

Homo habilis = člověk zručný.
Výška 120-150 cm, váha 30-40 kg. Pohyb vzpřímený, žil v tlupách, sběrač, lovec. Vyráběl primitivní nástroje z kamene. Byl již schopen vytvořit jednoduchý přístřešek. Savany, řídký les, skalnatá údolí. Žil v Africe, Asii, Evropě.

Homo erektus = člověk vzpřímený.
Výška 150 - 170 cm. Vzpřímená postava, kolektivní lov, primitivní řeč, používal oheň, rozvoj mozku a vědomí.
Žil v Africe, Evropě (v Itálii, ve Španielsku, Německu) - člověk heidelberský.
V Asii(Jáva) - člověk pekingský.

Neandrtálec = člověk pravěký.
Výška 155-165 cm. Téměř vzpřímený, robustní typ, masivní lebka, široký plochý nos, chyběl bradový výběžek. Znal oheň, byl lovcem, sběračem ovoce, žil v tlupách. Obýval jeskyně a skalní převisy. Žil v Africe, Asii,Evropě. Slepá větev- vymřel před 40-25 tis.lety.

Kromaňonec = člověk předvěký.
Výška až 165 cm. Kočovný způsob života. Vyráběl nástroje, zbraně, ozdoby, nádoby, tvořil jeskynní malby a sošky. Budoval obydlí. Zpracovával různé materiály i kov. Usedlý způsob života, používal artikulovanou řeč, pohřbíval mrtvé, různé rituály, zemědělec. Žil v Asii, Africe, Evropě.

Homo sapiens sapiens.
Anatomicky moderní člověk. Žil v Africe,Austrálii na Nové Guinei, v Tasmánii, Evropě. U nás se vyskytují četná naleziště.žil v rodových společenstvích.

Vývoj Země, života a člověka.

6. ledna 2010 v 20:18 9. ročník
Vývoj Země, života a člověka.
Od vzniku Země k nejstarším formám života.
Vznik Země se dělí na časové úseky: dlouhé = geologické éry
kratší = periody
Domněnka - Země vznikla shlukováním mezihvězdné látky, která se poté rozžhavila. → počátek geologického období vývoje Země → prvotní zemská atmosféra, jejím ochlazováním vznikala prvotní hydrosféra → oběh vody.
Období bez života → první formy života , koacerváty, předchůdci buněk,první nedokonalé buňky, bakterie,sinice v prahorách. Koncem prahor se vyvinula buňka s typickým jádrem. V buňkách začala probíhat prvotní fotosyntéza.
Starohory - rozšiřovaly se bakterie, sinice i jednobuněčné řasy, na konci mnohobuněčné organismy.


Prvohory - éra trilobitů.
Bouřlivý rozvoj organismů žijících ve vodním prostředí, a to bezobratlých i obratlovců. Nejznámější trilobiti, hlavonožci a korali. Koncem prvohor - ryby, obojživelníci a plazi
Karbon - rozšířily se stromovité kapradiny, přesličky, plavuně…
- velké zalednění, hercynské (variské) vrásnění, černé uhlí.
Perm - objevily se nahosemenné rostliny.
Důkazy o životě - zkameněliny. Vůdčí zkameněliny-zbytky organismů , které se rozšířili do mnoha oblastí světa, avšak brzy vymřely.
Paleontologie - studuje zkameněliny vyhynulých organismů .


Druhohory - éra plazů.
Trias - vznik mohutných vrstev vápenců a dolomitů, celkové oteplení. Živé organismy: hlavonožci, amoniti, první savci, první dinosauři, rozvoj nahosemenných rostlin, stromové přesličky.
Jura - zaplavení souše mořem, rozpad Pangey. Živé organismy: amoniti, belemniti, ryboještěři, první pravé žáby, první praptáci, rozvoj dinosaurů.
Křída - alpínské vrásnění,dopad velkého meteoritu. Živé organismy: rozvoj planktonu, vymření dinosaurů, přečkali savci, počátek krytosemenných rostlin.

Třetihory - éra savců.
Paleogén - alpínské vrásnění - rozvoj ptáků, rychlý rozvoj savců, první kopytníci a šelmy, jednoděložné a dvouděložné rostliny.
Neogén - vznik hnědouhelných pánví, pozvolné ochlazování, rozvoj chobotnatců a koňovitých, první předchůdci člověka, opadavé listnaté stromy(bříza, dub,buk, javor aj.)

Čtvrtohory - éra člověka.
Pleistocén - střídání dob ledových a meziledových, vznik dnešního reliéfu, srstnatí chobotnatci (mamuti) a nosorožci, rozvoj hominidů.
Holocén - oteplení po posledním zalednění,dokončen vývoj člověka do současné podoby.